Temel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

TS-EN-ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık firması, Türkiye'nin bir çok ilinde Kurumsal Danışmanlık kapsamında bir çok firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik Yönetim sistemi gibi birçok belgelendirme standardı konusunda danışmanlık ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte bütün firmaların organizasyon yapısının önemli ölçüde düzenlenmesi sağlayarak, uygulanabilir bir doküman yapısı oluşturmayı başarmıştır.  Uzman mühendis kadrosu ile ISO 9001 şartlarına uygun eğitimler gerçekleştirmiş böylece kurulan doküman sistemlerinin uzun soluklu olmasını hedeflemiştir. Artık biliyoruz ki bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9001 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

 • 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
 • 1968’de AQAP Standartları(NATO üyesi ülkelerde)
 • 1979’da BS 5750(İngiltere’de)
 • 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
 • 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından)
 • 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı
 • 1991’de TS-EN-ISO 9000
 • 994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
 • 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.
 • 2000’de 9001:2000 olarak yayımlandı.
 • 2008'de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.

TS-EN-ISO 9001:2008 STANDARDI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

 • 1. KAPSAM
 • 2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR
 • 3. TERİMLER VE TARİFLER
 • 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • 4.1 GENEL ŞARTLAR
 • 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
 • 5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
  • 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
  • 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
  • 5.3 KALİTE POLİTİKASI
  • 5.4 PLANLAMA
  • 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
  • 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
 • 6. KAYNAK YÖNETİMİ
  • 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
  • 6.2 İNSAN KAYNAKLARI
  • 6.3 ALT YAPI
  • 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
 • 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
  • 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
  • 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
  • 7.3 TASRIM VE GELİŞTİRME
  • 7.4 SATIN ALMA
  • 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
  • 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
 • 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
  • 8.1 GENEL
  • 8.2 İZLEME VE ÖLÇME
  • 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
  • 8.4 VERİ ANALİZİ
  • 8.5 İYİLEŞTİRME

TS-EN-ISO 9000  SERİSİ

TS-EN-ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

 • TS-EN-ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL KAVRAMLAR,TERİMLER
 • TS-EN-ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR
 • TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖN.SİS.-PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ
 • EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN Kılavuz’dur.

KALİTENİN TANIMI

 Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

Kullanıma uygunluktur

Şartlara uygunluktur.

ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.

SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:

Toplam Kalite Yönetimi, tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir. TKY evrensel bir süreçtir. TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY’de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden, işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.

 Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleri

(*müşteri odaklılık *üst yönetim liderliği *sürekli gelişme *tam katılım) ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

 • Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
 • Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 • Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 • Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 • Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

NEDEN TS-EN-ISO 9000

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu

İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0 532 696 19 56
0 533 390 90 33
[email protected]
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0 543 685 41 52
0 532 696 19 56
[email protected]
Barbaros Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi no:8 Kat:3 Daire:5 İskenderun/HATAY
444 8 148
0 543 685 41 52
0 532 696 19 56
[email protected]
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0 532 696 19 56
0 543 685 41 52
[email protected]
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0 533 390 90 33
0 543 685 41 52
[email protected]
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0 543 685 41 52
0 533 390 90 33
[email protected]
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0 533 390 90 33
0 532 696 19 56
[email protected]
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
[email protected]
Çukurova Patent ve Danışmanlık® Tüm Haklıları Saklıdır. © 2006 - 2019
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız