Türkiye'de Teşvikler, Destekler ve Hatay'da Danışmanlık Kavramı

Ulusal ve çok uluslu firmalar haricinde ekonomik yapısı çok güçlü olmayan özellikle KOBİ statüsünde olan firmalar, siyasi ve ekonomik değişkenlikler yüzünden olumsuz etkilenmekte ve birçoğunun ticari hayatını sonlandırmaktadır. 

Ülkemiz adına üzücü olan bu durum sadece istatistiklerde yer almakta ancak girişimcileri de bir daha ticari arenaya girme konusunda tekrar düşünür hale sokmaktadır. ( Bu noktada Çukurova Marka Patent Kalite yönetim ve Danışmanlık firması olarak duyarlılık gösteriyor ve bu konuyu önemsiyoruz. )

Bu nedenle devletin birçok kurumu işletmelere kolaylıklar sağlamak için kolları sıvamış hali hazırda olan işletmeler için birçok teşvik, destek, hibe gibi finansal yardımlar yapmaktadır. Bunun haricinde indirek yardımları da devam ettirmektedir.

Ekonomik kalkınma ve büyüme politikaları çerçevesinde, ülke çapında uzun yıllardır uygulanmakta olan teşvik ve destekler sık sık revize edilmekte ve bunlara yenileri eklenmektedir. Geçmişte yaşanan ekonomik krizler ve alınan tedbirler kapsamında uygulanan teşvik ve destekler dar tutulmuş veya münferit uygulanmıştır. Yakın zamanda ise, yaşanan ekonomik krizler zaman zaman büyüyerek şiddetini artırmış ve global ekonomik kriz olarak karşımıza çıkmıştır. Hükümetler de, bu gelişmelere paralel olarak aldıkları ekonomik tedbirleri artırmış, uygulama sahasını genişletmiş ve buna bağlı olarak teşvik ve destek unsurlarını da genişleterek yatırımcıya katkıda bulunmaya çalışmıştır. 

 İşletmeciler için çok önemli olan bu teşvik ve destekler girişimciler tarafından takip edilememekte veya hiç bilinmemektedir. Bunun nedenlerinin en başında ise işletme sahiplerinin bilgisizliği, eğitim durumu, personel yetersizliği gibi nedenler sayılmaktadır. Bazı işletmeler ise devlet prosedürleri ile uğraşmanın çok güç olduğunu dile getirse de bazıları da kendi öz sermayesi ile iş yapmanın daha akılcı olduğunu veya devletin parasına ihtiyacı olmadığını vurgulamaktadır.

Ancak rekabet ortamının arttığı günümüzde, aynı iş dalında ve aynı sermayeyle yola çıkmış iki firmadan, devlet teşviki veya desteği alan firmanın diğerini çok geride bıraktığını hepimiz görmekteyiz.

Bu nedenle hangi kurumların hangi sektörlere ne gibi teşvik ve destek verdiğini iyi bilmek gerekmektedir. İşte bunlardan birçoğu aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 1. Genel Teşvik Sistemi (Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri)

2. KOSGEB Teşvikleri

3. İŞKUR Teşvikleri

4. TÜBİTAK Teşvikleri

5. AR-GE Teşvikleri

6. San-Tez Teşvikleri

7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri

8. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Teşvikleri

9. Serbest Bölge Teşvikleri

10. OSB Teşvikleri

11. Kültür ve Turizm Yatırımları Teşvikleri

12. Tarım Teşvikleri

13. Kırsal Kalkınma Teşvikleri

14. Tarımsal ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu Teşvikleri

15. Dış Ticaret Teşvikleri

16. Dahilde İşleme Rejimi Teşvikleri

17. İstihdam Teşvikleri

18. Avrupa Birliği Fonları

 II. BAŞLICA TEŞVİK ve DESTEKLER

 1. Genel Teşvik Sistemi (Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri)

 a)  Yatırım Teşvik Belgesi Alınması:

 Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilerek, yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir.

 Yatırım teşvik belgesi müracaatları; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüneyapılır. İmalat sanayi yatırımları için belli şartlar altında, bölgedeki Sanayi Odasına da müracaat edilebilir.

 b) Teşvik Belgesine Müracaat ve Dokümanlar:

 • Müracaat dilekçesi

 • Noter tasdikli imza sirküleri

 • Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu

 • . TL müracaat bedeline ilişkin makbuzun ikinci nüshası (Bu bedel hiçbir şekilde iade edilmez)

 • Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya onaylı örneği

 • SSK’dan alınacak ve prim borcuna ilişkin “temiz kağıdı”

 • ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”

 • Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak İstenebilecek Diğer Belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi)

 • Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi

2. KOSGEB Teşvikleri

 • KOBİ Proje Destek Proğramı

 • Tematik Proje Destek Proğramı

 • İşbirliği – Güçbirliği Destek Proğramı

 • Araştırma – geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Proğramı

 • Girişimcilik Destek Proğramı

 • Genel Destek Proğramı

 • Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Proğramı

3. İŞKUR Teşvikleri

 • Aktif istihdam Politikaları

 • Pasif istihdam politikaları

 • SGK Prim teşvik Uygulaması (6111 Sayılı Kanun) 

4. TÜBİTAK Teşvikleri

 • Araştırma destek Proğramları Başkanlığı (ARDEB) Teşvikleri

 • Teknolojik ve yenilik Destek Proğramları Başkanlığı (TEYBED) Teşvikleri

 • Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Teşvikleri

 • EUREKA Projeleri Teşvikleri 

5. AR-GE Teşvikleri

 • Ar-Ge İndirimi

 • Gelir Vergisi Stopajı

 • Sigorta Primi Teşviki

 • Damga Vergisi İstinası

 • Teknogirişim Sermaye Desteği

6. San-Tez Teşvikleri

 • Teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, üniversite ve sanayici işbirliği ile hazırlanan,yüksek lisans ve/veya doktora tezi olarak yürütülecek Ar-Ge projeleri çerçevesinde Sanayi Tezleri teşvikini kapsamaktadır. 

7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent) Teşvikleri

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviki

 • Personel ücret Vergileri (Stopajı) Teşviki

 • Katma değer Vergisi Teşviki

 • Sigorta Primi Teşviki

 • Atık Su Teşviki

 • Diğer Destekler 

8. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Teşvikleri

 • Ar-Ge Proje Destekleri

 • Çevre Projeleri Destekleri

9. Serbest Bölge Teşvikleri

 • Serbest Bölgedeki İmalatçı Firmalar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkanı

 • Orta ve Uzun Vadeli Faaliyet Ruhsatı Alabilme İmkanı

 • Kar Transferi İmkanı

 • Ticaret Kolaylığı İmkanı

 • Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkanı

 • AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkanı

 • Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkanı

 • Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkanı

 • Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Ulaşım İmkanı

 • Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi

 • Stratejik Avantaj

 • Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkanı

 • Tedarik Zinciri İmkanlarından Yararlanma Kolaylığı 

10. OSB Teşvikleri

 • OSB Tüzel Kişiliğine Sağlanan Vergi Muafiyetleri

 • OSB’lerde Yer Alan İşetmelere Sağlanan Teşvik ve Muafiyetler

 • OSB’lerde Kısmen veya Tamamen Bedelsiz Arsa Tahsisi

11. Kültür ve Turizm Yatırımları Teşvikleri

 • Turizmi teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler

 • Kültür Yatırımları ve Girişimcilerini Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler

 • Enerji Desteği

 • Sinema Filmlerine Yönelik Destekler

 • Yabancı Sinema Yapımcılarına KDV Muafiyeti

 • Kültürel Sponsorluklara sağlanan Vergi indirimi

 • Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım İle Tanıtım ve Pazarlama Destekleri

12. Tarım Teşvikleri

 • Alan Bazlı tarımsal destekler (mazot, Gübre, Organik Tarım v.s Destekleri)

 • Fark Ödemesi Destekleri (Arpa, Aspiri Buğday, Mısır, Fasulye v.s Destekleri)

 • Hayvancılık Destekleri (Küçük ve B.Baş Hayvanlar, Arı, İpek Böceği v.s. Destekler)

 • Tarım Sigortası Destekleri (Bitkisel Ürün, Sera, Hayvan Hayat Sigortası Destekleri)

 • Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

 • Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

 

13. Kırsal Kalkınma Teşvikleri

 • Ekonomik Yatırımlar Destekleme Proğramı

 • Toplu Basınçlı Sulama Sistemleri Yatırımları

 • Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Proğramı

14. Tarımsal ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu Teşvikleri

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • Et Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım

 • Süt ve Süt ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Et ve Et ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 

15. Dış Ticaret Teşvikleri

 • Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) yardımları

 • Uluslar arası Nitelikteki Yurt İçi Fuarların desteklenmesi

 • Yurt Dışı Fuarların Desteklenmesi

 • Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

 • İstihdam Yardımı

 • Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Uluslar arası rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

 • Tasarım desteği

 • Turqualıty Desteği

16. Dahilde İşleme Rejimi Teşvikleri

Üretim ve ticaret hacmini artırmak, katma değer yaratmak, istihdamı artırmak, ihraç ürünlerini ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmek amacı ile;

 • İthalatta Şartlı muafiyet

 • İthalat Esnasında Alınan Vergilerin Geri Ödenmesi

17. İstihdam teşvikleri

 • Malullük, yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinden Yapılan Beş puanlık İndirim Uygulaması

 • Özürlü İşçi Çalıştıranlara Yönelik İstihdam Teşviki

 • İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki (4447 Sayılı kanun)

 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

18. Avrupa Birliği Fonları

Devlet kurumların yanı sıra ayrıca üniversitelere, medya örgütlerine, sivil toplum ve ticari çıkar gruplarına açık programlar da bulunmaktadır.

 • Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

 • Avrupa Topluluğu Hibe Proğramları

 • 7.Çerçeve Proğramının KOBİ’lere Sunduğu İmkanlar

 • IPARD (Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumlu olup, bir kırsal kalkınma bileşenidir. Özellikle, et ve et ürünleri, su ürünleri, meyve-sebze sektörleri özel ve tüzel kişi tarımsal işletmeler başvurabilir)

 • TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Proğramı) Enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır.

III. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yatırımcıların, KOBİ niteliğindeki işletmelerin ve diğer bazı işletmelerinin; sermaye yetersizlikleri, finansman ve vergi maliyetleri karşısında yaşadıkları ekonomik sıkıntıları asgariye indirmek için değişik zamanlarda değişik teşvik ve destek imkanlarından yararlandırılmışlardır. Kurumsal bazda yönetim organizasyonlarını tesis eden ve danışmanları ile uyumlu çalışan işletmeler, ihtiyaçlarına uygun geçerli teşvik ve desteklerden yararlanmayı başarmışlardır.

Ancak; bazı işletmelerin ise, yaralanabilecekleri halde hiçbir teşvik veya destek unsurundan yaralanamadıkları görülmektedir. İhtiyaç sahibi bazı işletmelerin teşvik ve desteklerden yararlanamamalarının en önemli nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Konu hakkında danışmanlar ile çalışmamaları,

 • Bürokratik engeller ile karşılaşmaları,

 • Mevzuatın dağınık veya karmaşık olması

 • Konu hakkında haberdar olamamaları.

Bu nedenle ÇUKUROVA MARKA PATENT KALİTE YÖNETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK olarak başta İstanbul merkez ofisimiz olmak üzere İskenderun, Adana, Hatay’da bulunan şubelerimizle tüm Türkiye’deki girişimci adaylarına, yatırımcılara ve girişimde bulunup hali hazırda KOBİ statüsündeki ( Yıllık Cirosu 40 Milyondan aşağı olan) tüm işletmelere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Özellikle kalkınma bölgesi sayılan Hatay ilindeki şubelerimizde Hatay’da Danışmanlık kavramını konumlandırarak ve geliştirerek işletmelere marka tescili, patent tescili, endüstriyel tasarım tescili, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, GMP (İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI), HACCP Sisteminin Kurulması ve işletilmesi, alan adı tescili, barkod tescili, kurumsal danışmanlık konularında en hızlı ve en kaliteli bir şekilde hizmet vermekteyiz.

Bugün 4500 farklı müşteriye danışmanlık yapmanın vermiş olduğu tecrübe, güven ve mutlulukla özellikle Hatay ilimizdeki bir çok firmaya da kucak açmış, onları da rakipleri karşısında rekabet edebilir konuma getirmiş bulunmaktayız.

Özellikle Hatay’da marka tescili, patent tescili ve faydalı model tescili konusunda binlerle ifade edilen müşterilerimize başarılı bir şekilde hizmet vermenin de ayrı gururunu taşımaktayız.

Bununla birlikte Hatay’da yine bir çok üretim yapan sanayi sektörüne Kalite Yönetim sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, Gıda Güvenlik Sistemleri, GMP ( İyi Üretim Uygulamaları ), Helal Belgelendirme, HACCP ( Kritik Kontrol Noktaları) konusunda danışmanlık ve belgelendirme çalışmalarını mühendis kadromuzla gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca Hatay’da 2010 yılına kadar markalaşma sayısı 300 civarında iken bugün (2015) yıllık olarak 1000 marka başvurusu ile ülkemizin markalaşan illeri arasında ilk 10 il içerisine girmesi de yine marka danışmanlığı konusundaki başarımızın bir yansıması olduğunu düşünmekteyiz.

 

Osman ÇEKİRGE

Endüstri Mühendisi

Marka Vekili-Yönetim Sistemleri Danışmanı-Kurucu Ortak

Tel: 444 8 148

GSM: 0 533 390 90 33

Mail: info@cukurovapatent.com

 Etiketler :

İstanbul Danışmanlık İstanbul Danışmanlık Firmaları Adana Danışmanlık Adana Danışmanlık Firmaları Mersin Danışmanlık Mersin Danışmanlık Firmaları Gaziantep Danışmanlık Gaziantep Danışmanlık Firmaları Hatay Danışmanlık Hatay Danışmanlık Firmaları Hatay Kalite Danışmanlık Hatay Kalite Danışmanlık Firmaları Hatay İş Güvenliği Hatay İş Güvenliği Firmaları Hatay OSGB Çukurova Patent Çukurova Kalite Çukurova Danışmanlık Çukurova İş Güvenliği Çukurova OSGB Çukurova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çukurova İlk Yardım Merkezi istanbulda marka tescili gaziantepte marka tescili adanada marka tescili mersinde marka tescili izmitte marka tescili hatayda marka tescili isim haklarının tescili barkod tescili alanadı tescili domain tescili ISO 9001 danışmanlık ISO 14001 danışmanlık ISO 18001 danışmanlık ISO 22000 danışmanlık kalite yönetim sistemi gıda güvenlik sistemi çevre yönetim sistemi kurumsal danışmanlık hibe ve teşviklerin çıkarılması kosgeb danışmanlığı endüstriyel tasarım tescili faydalı model tescili patent tescili istanbulda patent kocaelide patent gaziantepte patent mersinde patent adanada patent hatayda patent tescili istanbulda isim tescili gaziantepte isim tescili adanada isim tescili mersinde isim tescili izmitte isim tescili hatayda isim tescili istanbulda Kalite Belgelendirme gaziantepte Kalite Belgelendirme adanada Kalite Belgelendirme mersinde Kalite Belgelendirme izmitte Kalite Belgelendirme hatayda Kalite Belgelendirme istanbulda Barkod Tescili gaziantepte Barkod Tescili adanada Barkod Tescili mersinde Barkod Tescili izmitte Barkod Tescili hatayda Barkod Tescili isim haklarının tescili istanbulda Marka Patent gaziantepte Marka Patent adanada Marka Patent mersinde Marka Patent izmitte Marka Patent hatayda Marka Patent istanbul Marka Patent Gaziantep Marka Patent adana Marka Patent mersin Marka Patent izmit Marka Patent hatayda Marka Patent Hatay Markalaşma Hatay’da markalaşma Hatay Web Hatay Web Tasarımı Hatay Web Sitesi Hatay Girişimcilik Eğitimleri Hatay’da Girişimcilik Eğitimleri Kadın Girişimciler ve Hatay Şirketime Nasıl Destek Alırım? İstanbul Domain Alan Adı İstanbul Domain Alan Adı Firmaları Adana Domain Alan Adı Adana Domain Alan Adı Firmaları Mersin Domain Alan Adı Mersin Domain Alan Adı Firmaları Gaziantep Domain Alan Adı Gaziantep Domain Alan Adı Firmaları Hatay Domain Alan Adı Hatay Domain Alan Adı Firmaları İstanbul Kurumsal Danışmanlık İstanbul Kurumsal Danışmanlık Firmaları Adana Kurumsal Danışmanlık Adana Kurumsal Danışmanlık Firmaları Mersin Kurumsal Danışmanlık Mersin Kurumsal Danışmanlık Firmaları Gaziantep Kurumsal Danışmanlık Gaziantep Kurumsal Danışmanlık Firmaları Hatay Kurumsal Danışmanlık Hatay Kurumsal Danışmanlık Firmaları İstanbul ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme İstanbul ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Firmaları Adana ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Adana ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Firmaları Mersin ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Mersin ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Firmaları Gaziantep ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Gaziantep ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Firmaları Hatay ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Hatay ISO Belgesi ISO Belgelendirme Kalite Belgesi Kalite Belgelendirme Firmaları

İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız