Marka Tescili'nde Türk Patent Enstitüsü'nden Yeni Bir Hizmet

“Birden Fazla Sahiplik (Müşteri) Numarası Bulunan Başvuru Sahipleri Tek Müşteri Numarası Altında Birleştiriliyor”

Türk Patent Enstitüsü gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaşlara sunduğu bilgi sistemlerinin daha etkin, hızlı ve kullanıcı dostu yapılarla hizmet sunması amacıyla önümüzdeki dönemde yeni uygulama programları geliştirmeyi hedefledi.

Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar sadece teknik geliştirmelerle sınırlanmamakta, kurumsal hizmet süreçleri de günümüz ve gelecek dönem ihtiyaçları dikkate alınarak tekrar yapılandırılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Patent Enstitüsü, yeni kurumsal uygulamaların geliştirilmesi sürecine katkı sunacak “Sahip Birleştirme ve Sahip İşlemleri Yönetimi” adıyla yakın zaman içinde başvuru sahiplerini, vekilleri ve sistem kullanıcılarını etkileyecek bir çalışma yürütüyor.

İlgili çalışma temelde;

  • Mükerrer şekilde kayıt altına alınmış sahiplerin (müşterilerin) belirli kriterler çerçevesinde birleştirilerek tekil bir müşteri yapısına kavuşulması, 
  • TPE Patent, Markalar ve Endüstriyel Tasarımlar Daireleri ile Muhasebe Birimi tarafından oluşturulan ve bu birimler tarafından bağımsız süreçlerle yönetilen müşteri bilgilerinin kurumsal tek bir bilgi havuzunda toplanarak, TPE organizasyon yapısı içinde tek bir merkezden yürütülmesi amaçlarını taşımaktadır.

Bu kapsamda yapılan kurumsal çalışmalar ve kullanıcıların karşılaşılacağı yenilikler hakkındaki temel bilgiler 2 ayrı başlık altında aşağıda sunulmuştur.

1)    Müşterilerin Birleştirilmesi İşlemleri

Enstitümüz müşteri veritabanları, Patent, Markalar ve Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlıkları ile Muhasebe Birimi tarafından ayrı ayrı yönetilen 1.300.000’in üzerinde müşteri kaydı içermektedir. İlgili kayıtlar incelendiğinde kurumsal organizasyon ve uygulama programları dolayısıyla aynı müşteri adına oluşturulmuş mükerrer müşteri kayıtlarının var olduğu görülecektir. Örneğin, “ABCD Limited Şirketi” tarafından yapılan bir marka ve tasarım başvurusu sonucu aynı işletme için Markalar ve Endüstriyel Tasarımlar Dairesi ile faturanın kesildiği kişiye bağlı olmak kaydıyla Muhasebe Birimi tarafından müşteri kaydı oluşturulmaktadır. Bu yönüyle esasında tek bir işletme için mükerrer müşteri kayıtları oluşturulmakta ve bunlar ayrı birimler tarafından yönetilmektedir. Müşteri birleştirme işlemleri ise, ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yönetilen bu müşteri kayıtlarının tek bir merkezde toplanması ve mükerrer olduğu tespit edilen kayıtlar için birleştirme işlemlerinin yapılmasından oluşmaktadır.Söz konusu birleştirme işlemlerinde sayısı 1.300.000’i aşan kayıtlar tek tek incelenmekte, ad/soyad/unvan, adres, TC kimlik/vergi numarası gibi veriler dikkate alınarak müşteri birleştirme kararları alınmaktadır.

Müşteri birleştirme işlemlerinin sistematiği ve getirdikleri konusunda muhtemel soruların cevapları aşağıda yer almaktadır: 

Sahip (müşteri) birleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Enstitümüz veritabanında kayıtlı yaklaşık 1.300.000’i aşan müşteri kaydı tek tek incelenmek suretiyle, birleştirilmesi uygun görülen kayıtlar bir müşteri kaydı üzerinde kurumsal bir uygulama kullanılarak birleştirilmektedir. Müşteri bilgilerinde görülen kısmi tutarsızlıklar nedeniyle (birleştirilmesi öngörülen sahiplerin adres, unvan veya TC kimlik/vergi numarası verilerinde farklılıklar içermesi) birleştirme işlemleri bazı kurallara göre yapılmaktadır. Örneğin aşağıda müşteri birleştirme işlemi uygulanacak bir veri seti yer almaktadır.

TPE SAHİP NO

SAHİP BİLGİSİ

ADRES

2000375965

ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO

Calle Chavarri 6 48910 Sestao, Bizkaia

2000382011

ARCELORMITTAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SL

Cl/Chavarri, 648910 Sestao, Bizkaia

2000386994

ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L

6 Calle Chavarri Sestao

2000301152

ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L.

Cl/Chavarri 6 48910 Sestao

2000385185

ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L.

Cl/Chavarri, 6 Sestao 48910 Bizkaia

2000278004

ARCELORMITTAL INVESTIGACİÓN Y DESARROLLO SL

Calle Chavarri 6 48910 Sestao-Vizcaya

Verilerden de anlaşılacağı üzere, süreç içinde aynı işletme adına oluşturulmuş mükerrer müşteri kayıtlarının olduğu görülmektedir. İlgili kayıtların tek bir müşteri altında birleştirilmesi işlemi yapılırken unvan ve adres bilgilerinde kısmi farklılıkların olduğu ve özellikle hangi adres bilgisi kullanılarak birleştirme işlemi yapılacağı sorusu gündeme gelecektir. Enstitümüz bu tarz müşterilerde birleştirme işlemi yaparken Yönetmeliklerin ilgili maddelerinde geçen hükümler  doğrultusunda, birleştirme işlemine tabi tutulacak sahiplere ait en yeni tarihli dosyada var olan adres bilgisini dikkate almakta ve birleştirme sonrası tekilleştirilen müşterinin adresini bu adres olarak tayin etmektedir.

Müşteri birleştirme işlemleri öncelikle Enstitümüz tarafından verilerin incelenmesi yoluyla resen yapılacaktır. Ancak ilerleyen süreçte ispatlayıcı bilgi ve dokümanlar sunulmak kaydıyla başvuru sahipleri veya vekiller tarafından da fiziksel veya elektronik ortamda müşteri birleştirme taleplerinin yapılmasına imkan tanınacaktır.

Mevcut TPE Sahip Numaralarında değişiklik olacak mı?

Bilindiği üzere TPE sahip numaraları, müşteri kaydı oluşturan 4 farklı birim tarafından bu kayıtlar oluşturulduğu anda verilmektedir. Şimdiye kadar farklı birimler tarafından farklı müşterilere aynı numaraların verilebildiği, bu sebeple farklı sahiplere ait numaralarının çakıştığı bilinmektedir. Bu yönüyle birleştirme işlemlerinde ve sonrasında sorunlarla karşılaşılmaması amacıyla TPE sahip numaralarının tamamında değişikliğe gidilecektir. Kullanıcılar yeni TPE sahip numaralarına “http://online.tpe.gov.tr/client-id” linki üzerinden eski TPE sahip numaraları veya ad/soyad/firma unvanlarını kullanarak yapacakları sorgulamalar sonucu erişim sağlayabileceklerdir.

Ayrıca çalışma tamamlandığında, yerli başvuru sahipleri adına yapılacak başvurularda öncelikli veri TC kimlik/vergi numarası olacaktır. Bu yönüyle sahip bilgilerinin yönetiminin daha sağlıklı yapılması, müşterilere verilen TPE sahip numaralarının ise kullanım alanının zamanla azaltılması hedeflenmektedir.

2)    Adres, Unvan, Nev’i Değişikliği, Müşteri Bilgileri Güncelleme İşlemleri

Bilindiği üzere müşteri bilgileri (adres, unvan, nevî değişikliği, sahip birleştirme ve sahip bilgileri güncelleme işlemleri), müşteri kaydını oluşturan birimler tarafından yönetilmektedir. Başvuru sahipleri veya vekiller taleplerini ilgili birimlere doğrudan yapmakta ve ilgili Yönetmelik maddeleri kapsamında yapılan incelemeler sonucu müşteri bilgilerinde birimlerce değişikliğe gidilmektedir.

Müşteri birleştirme çalışmalarıyla beraber kurumsal organizasyon ve iş süreçlerinde de değişikliğe gidilmektedir. Çalışmanın hayata geçmesi ile beraber adres, unvan, nevî değişikliği ve sahip bilgileri güncelleme işlemlerinin müşteri kaydının ait olduğu birimden bağımsız olarak Enstitümüz organizasyon yapısında belirlenen bir birim tarafından yönetilmesi sağlanacaktır. Buna göre başvuru sahipleri ve vekiller;

  • Aynı müşteri bilgisinde değişiklik yapmak için Enstitümüzün farklı birimlerine ayrı ayrı talep iletmeyecek, yapacakları tek bir talep ile işlemlerini yürütebileceklerdir.
  • Farklı dairelere iletmek durumda oldukları unvan ve nev’i değişikliği talepleri ile sahip bilgilerinde yapılan hata düzeltme işlemleri için tek bir ücret ödenecektir.
  • 2017 yılı itibariyle yapılacak Tebliğ değişikliği ile bu işlemlerin ücretsiz olarak yapılması sağlanacaktır.

Projenin hayata geçmesi ile beraber fiziksel talepler için yeni işlem formları Enstitümüz web sitesinde ilan edilecektir. ÇES üzerinden yapılacak elektronik taleplerde ise “Başvuru Sonrası İşlemler” sekmesi yerine fiziksel formlarla eşzamanlı olarak hizmete sunulacak olan “Müşteri İşlemleri” sekmesi kullanılarak talepler iletilebilecektir.

Müşteri Birleştirme ve Müşteri İşlemleri Yönetimi çalışmasının 2016 Eylül ayı içerisinde tamamlanması ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Süreç içinde yaşanan gelişmeler yapılacak duyurularla sistem kullanıcılarıyla paylaşılacaktır. Yapılan çalışmalar ve muhtemel etkilerine dair soru, görüş ve önerilerinizi “Müşteri Birleştirme Çalışması” konu başlığı ile “destek@tpe.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin son fıkrası,

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası,

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danışmanlık olarak marka tescil işlemlerini takip ettiğimiz 6000 müvekkilimizin son güncel bilgilerini (adres ve unvan gibi..) Türk Patent Enstitüsünde kontrol ederek olası yaşayacakları problemleri en aza indirme için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü / Duyurular 29.08.2016


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
  • Sizi Arayalım
  • Adınız soyadınız
  • İl Seçimi
  • Birim Seçimi
  • Telefon Numaranız