2016 Yılı KOSGEB Devlet Destekleri Nelerdir?

Kosgeb Destekleri ile İlgili Doğru Olanlar ve Yanlış Bilinenler?

KOSGEB Kurumu Türkiye’de faaliyete başladığı günden beri üretim ve hizmet sektörlerini desteklemeye çalışan nadide kurumlarımızdan biridir. Ülke ekonomisine milyonlarca lira aktarmış ve sanayicilerimizin büyümesinde kritik roller üstlenmiştir.

Ancak gerek devlet politikaları gerekse kurum personellerinin tutumlarından dolayı yüzbinlerce sanayici ve iş adamlarını bezdirme noktasına gelmiştir. Evrak eksiklikleri bahanesi, bilgilerin yanlış girilmiş olması, evrakların yanlış olması gibi işletme sahiplerine sunulan eksiklikler işletme sahiplerini KOSGEB kurumuna gidip gelmekten yormuş ve kurum için kötü izlenimler bırakmıştır.

Bununla birlikte çok güzel hizmetin verildiği ve özel bir sektör gibi çalışan, müşteri memnuniyeti odaklı olan ve evrak eksikliklerini kendi ofislerinde bilgisayarlarla gidererek işadamlarını git gel yapmaktan kurtaran kosgeb kurumları da bulunmaktadır.

Sonuç olarak; tüm illerdeki KOSGEB kurumlarının aynı standardizasyonda çalışması ve müşteri memnuniyeti odaklı olması temennilerimizle Çukurova Marka Patent Kalite ve Danışmanlık ofisi olarak;

 1. KOSGEB destekleri nelerdir?
 2. KOSGEB desteklerinden kimler faydalanabilir?,
 3. KOSGEB desteklerinden hangi koşullarda destek alabiliriz?
 4. KOSGEB 2016 yılında Kredi veriyor mu?
 5. KOSGEB harcama yapmadan nakit para ile destek verir mi?
 6. KOSGEB girişimcilere 50.000 TL desteği nasıl veriyor?

Gibi soruların cevaplarını derledik ve aşağıdaki destekleri hazırladık.

Unutmayınız:

Kosgeb nakit para vermez, kosgeb evraksız para vermez, kosgeb projesiz para vermez, kosgeb faturayı görmeden para vermez, kosgeb hemen para vermez, kosgeb bazen hiç vermez, kosgeb parası olmayana hiç destek vermez kısaca parası olana cebindeki para kadar para veren bir kurumdur. Yine de devletimiz milletimiz varolsun…

KOSGEB Destekleri Nelerdir? Hangi Konularda Destek Veriyor? Çukurova Marka Patent Kalite Danışmanlık Ofisi Olarak firmamız neler yapmaktadır?

1. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin
desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi                   3 yıl
Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti                 150.000 TL
Destek Oranı                        1.ve 2. Bölge için - 3.ve 4. Bölge için `

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans,
bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat,
tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri,
proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri,
proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği,
Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında
alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin
geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret
edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması. 

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

 -

3 Yıl

Proje Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50

3. ve 4. Bölgede % 60

1. ve 2. Bölgede P

3. ve 4. Bölgede % 60

Destek Ödemesi

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

150.000 TL

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri, 
Genel idari giderler (azami ).
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar,
sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri, 
Genel idari giderler (azami ).
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar,
sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

3. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ 
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak
üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ 
Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 
Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri,
ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak,
uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak
amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi                    6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti           250.000 TL (Geri Ödemesiz),   500.000 TL (Geri Ödemeli)
Destek Oranı                   1. ve 2. Bölge için-3. ve 4. Bölge için `

 

4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI       

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

 

DESTEK ORANI (%)

 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

 

Kira Desteği

12.000

 

75

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

 

75

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

 

75

 

Personel Gideri Desteği

100.000

 

75

 

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

 

100

 

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

 

75

 

Eğitim Desteği

5.000

 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

 

Proje Tanıtım Desteği

5.000

 

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

 

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

 

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

 

Kira Desteği

18.000

 

75

 

Personel Gideri Desteği

100.000

 

75

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

 

75

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

 

75

 

 

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI-KOSGEB Destekleri Nelerdir? Hangi Konularda Destek Veriyor? Çukurova Marka Patent Kalite Danışmanlık Ofisi Olarak firmamız neler yapmaktadır?

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
İstihdamın artırılması,
Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Yeni Girişimci Desteği 
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği 
Bu destekten; 
Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. 

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

 

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

 

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

 

İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

5.000

 

 

 

 

 

60

 

(Kadın veya özürlü girişimci:70)

 

 

 

 

 

70

 

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

 

 

 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği

Geri ödemesiz

10.000

 

İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

12.000

 

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

 

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı,
uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin
en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri,
meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

   DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİT (TL)

 

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2 . Bölge)

 

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

 

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

Bina tadilatı

Mobilya Donanım

İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

 

750.000

 

600.000

 

125.000

 

25.000

 

60

 

70

 

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

Personel

Eğitim, Danışmanlık

Küçük tadilat

Geri  ödemesiz

 

100.000

 

30.000

 

50.000

 

20.000

 

60

 

70

 

6. GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

 

DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)

 

DESTEK ORANI    (%)

 

1. ve 2. Bölgeler

 

3. ve 4. Bölgeler

 

1

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

 

% 50

 

% 60

 

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

 

3

Tanıtım Desteği

15.000

 

4

Eşleştirme Desteği

15.000

 

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

 

6

Danışmanlık Desteği

15.000

 

7

Eğitim Desteği

10.000

 

8

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

 

9

Tasarım Desteği

15.000

 

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

 

11

Belgelendirme Desteği

10.000

 

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

 

13

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 

 

7.GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI 
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında halka açılacak işletmelere;
•          Önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı 
•          Ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması, 
•          İstikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı, 
•          Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanması,
•          Halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi sağlanmış olacaktır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
•          Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
•          Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
•          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
•          İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
•          Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
•          Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları

 

Destek Ödemesi

 

Üst Limiti (TL)

 

Oranı (%)

 

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

 

60.000

 

75

 

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

 

20.000

 

75

 

SPK kurul kaydına alma ücreti

 

 

 

10.000

 

 

 

100

 

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

 

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

 

10.000

 

75

 

 

GENEL TEŞVİK;

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.2 destek vardır;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası:Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.Yatırımcıların, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmeleri için öncelikle Ekonomi Bakanlıgı ya da Bakanlıgın
  yetkilendirdigi idareler tarafından düzenlenmis bir yatırım tesvik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi Bakanlıgı veya yetkili idare, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda
  Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde, yatırım tesvik belgelerine ekli listelerinde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetleri belirleyerek liste üzerine hangi
  kalemlerin KDV istisnasından faydalanabilecegine iliskin bir serh derç eder.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat, ithalat Rejim Kararı’nda belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin edilebilmektedir. Bu muafiyete ilişkin düzenleme, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın 9. Maddesi ile yapılmıştır.
 • Münferit kullanılmış makine ve teçhizatın ithali: ithalat Rejimi Kararı uyarınca ithali; mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile ithalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilebilmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilmek istenen kullanılmış makine ve teçhizatın “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak ithal Edilecek Maddelere ilişkin Tebliğ” eki listede yer almaması halinde, Ekonomi Bakanlığı ithalat Genel Müdürlüğü’nden söz konusu makine ve teçhizatın ithalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verildiğine dair bir yazı alınması gerekmektedir.
 • Kullanılmış komple tesis ithali: Bu kapsamdaki tesislerin ithaline yönelik talepler ise bakanlıkça proje bazında değerlendirilmektedir. Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmış komple tesisin teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilmektedir.

Etiketler: 2016 yılı İstanbul devlet destekleri, İstanbul’da desteklenen ve hibe verilen bölgeler, izmit hibe alacak bölgeler, Gaziantep kosgeb destekleri, Adana KOSGEB Destekleri Nelerdir? Hangi Konularda Destek Veriyor? Çukurova Marka Patent Kalite Danışmanlık Ofisi Olarak firmamız neler yapmaktadır? Çukurova Üniversitesi Kosgeb İş planı hazırlık eğitimi veriyor mu? Mersin Kosgeb Destekleri nelerdir? Adana. Çukurova Kalkınma ajansı hibeleri, Devlet Hibeleri, 2016 devlet destekleri, 2016 makine ekipman desteği, 2016 yılı geri ödemesiz destekler, 2016 yılı geri ödemeli destekler, 2016 yılı tarım destekleri, arazi destekleri, sulama destekleri, çiftlik destekleri, ahır kurma destekleri, tanıtım destekleri, fuar destekleri, seracılık destekleri, 2016 yılı eğitim sektörü destek ve hibeleri, 2016 yılı yatırım teşvik kararları, mersin serbest bölge deslet teşvik ve hibeleri


İstanbul Cad.No:5 Pelin İş Merkezi Kat:4 No:121 (Nimet Abla Gişesi Üstü) Bakırköy - İstanbul
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
CEYHUN ATIF KANSU CAD. 1387. SK. NO:1/3 BALGAT ÇANKAYA- ANKARA
444 8 148
0532 696 19 56
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Sümer Mah. 69051. Sok. Hatice Hatun Apt. A Blok Kat:1 No:1(Denizbank Üstü) Seyhan ADANA
444 8 148
0553 057 26 33
0553 057 26 32
adana@cukurovapatent.com
Kavaslı Mahallesi Atatürk Bulvarı Ahmet Gürses Apt. No:81/6 Antakya/Hatay
444 8 148
0543 685 41 52
0530 353 93 99
info@cukurovapatent.com
Merkez Güvenevler Mahallesi, 1947.Sokak, Bahçekent 2 Apt. No:3/4 Yenişehir/Mersin
444 8 148
0549 289 61 63
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Güvenevler Mahallesi, Duisburg Bulvarı, No:20/A Şehitkamil / GAZİANTEP
444 8 148
0532 696 19 56
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Esenler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 34/34 Merkez / ÇANAKKALE
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Şazibey Mahallesi, Biriketçiler Caddesi, No:12 Merkez / Kahramanmaraş
444 8 148
0533 390 90 33
0543 685 41 52
info@cukurovapatent.com
Ebulfeyz Elçibey Cad. No: 32 Taşpazar Mah. Merkez / AKSARAY
444 8 148
0543 685 41 52
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Soko No:14 Kestel/BURSA
444 8 148
0533 390 90 33
0532 696 19 56
info@cukurovapatent.com
Dörtyol Sanayi Sitesi 16. Sokak No: 25 Arifiye / SAKARYA
444 8 148
0532 247 76 69
0533 390 90 33
info@cukurovapatent.com

Adana Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Adana ili Barajyolu mevkiinde bulunan ve 5 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Adana firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Adana şube için 0322 225 8233 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hatay Marka Tescili

Çukurova Marka Patent Kalite Yönetim ve Danımanlık firması olarak Hatay ili Antakya ilçesinde 2010 yılında kurulan ve 12 yıldır faaliyette olan şubemiz ile Hatay firmalarına marka tescil, patent tescil, tasarım tescil, faydalı model tescil, barkod numarası tescil, gln numarası tescil, domain tescil(alan adı tescil), Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ve Iso 22716 GMP Belgelendirme hizmetlerini kurumsal bir şekilde sunmaktayız. Hatay şube randevu ve daha fazlası için 0326 225 13 33 numaralı hattımızla irtibata geçebilirsiniz. Marka tescil konularında ve merak ettiğiniz diğer konular için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.cukurovamarka.com

İstanbul Marka Tescili

Sanayi ve Ticaret şehrimiz olan İstanbul'da marka tescil konusu ve diğer hizmetlerimiz için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Adana Danışmanlık

Kaliteli ve verim alacağınız danışmanlık hizmetlerimiz konularında profesyonel mühendislerimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mersin Marka Tescili

Marka Tescil konusunda da oldukça gelişen şehrimize şubelerimizde değer katmaya devam ediyoruz.

Marka Tescil Sorgulama

Tescil etmek istediğiniz ismin araştırmasını yapıp, işimizi büyük titizlikle yapıyoruz.

ISO belgesi

ISO belgesi konusunda kalite belgelendirme hususunda hizmet verdiğimiz, sertifikalı eğitimler verdiğimiz ofislerimiz mevcuttur.Eğitim takvimimize şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitim Takvimi

Marka Tescil Yenileme

Sürdürülebilir kalıcılığı yakalamak için markanızı yenileyin. Hukuki savaşlardan korumak adına marka tescilinizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

Çukurova Patent ve Danışmanlık ® Tüm Hakları Saklıdır. © 2006 - 2020
 • Sizi Arayalım
 • Adınız soyadınız
 • İl Seçimi
 • Birim Seçimi
 • Telefon Numaranız